Balkanski anarhistični sejem knjig 2013

Balkanski anarhistični sejem knjig, ki se bo odvjal od 24.-26.5., z zanimivimi diskusijami in delavnicami gostuje tudi v klubu Tiffany! Vabljeni/e!

bab2013_eng

SOBOTA, 25.5.
11:00 – 13:00 @ TIFFANY
» DISKUSIJA: Levica in parlamentarizem na Balkanu: od Miloševića do Syrize
Diskusija in kritika učinkov in perspektiv aktivnosti parlamentarne levice na kapitalistični periferiji, pa tudi učinkov dela skladov levih političnih strank, kot je denimo Sklad Rose Luxemburg v tej regiji.

13:00 – 15:00 @ TIFFANY
» DELAVNICA, WOMEN ONLY: Seksizem med nami
Delavnica ima namen odpreti vprašanje seksizma, s katerim nismo soočene le v vsakdanjih interakcijah, na protestih, vstajah, ampak tudi v avtonomnih prostorih. V njih seksizem sicer kritiziramo, toda ali ga zaznavamo tudi v odnosih znotraj samih skupnosti, za katere naj bi bilo samoumevno, da je seksizem izkoreninjen? Z delavnico si želimo odpreti varen prostor, na katerem bomo spregovorile prav o tem. Ali občutimo seksizem v svojih skupinah, skupnostih? Kako se ta manifestira? Kako se boriti proti njemu? Pomembna bo izmenjava izkušenj in posledično strategij v boju proti seksizmu. Delavnica bo women-only.

16:00 – 18:00 @ TIFFANY
» DELAVNICA: Družbena reprodukcija, zategovanje pasov in boji v Sloveniji: mapiranje nekaterih povezav in praks
Delavnico pripravljajo tovariši in tovarišice iz Dunaja, kjer so vpeti v so-raziskovalni project Radikalne prakse kolektivne skrbi. Delavnica bo črpala iz zgodovine, znanj in praks, ki jih je proizvedla nedavna vstaja proti politiki zategovanja pasov v Sloveniji. Njen namen bo razmišljati o tem, kako so boji okoli družbene reprodukcije značilni za številne dele širokega gibanja in kako bi jih bilo možno organizirati. Sledili bomo družbenim učinkom zategovanja pasov in mapirali nekatere prakse boja in reproduckije, ki se v zadnjem času pojavljajo Sloveniji in se učili od in skupaj z lokalno aktivnimi iniciativami o izzivih in situacijah, s katerimi se soočajo.

NEDELJA, 26.5.
11:00 – 13:00 @ TIFFANY
» DELAVNICA: Anarhistično založništvo
Na delavnici bomo predstavili konkretne primere različnih anarhističnih založniških projektov, še posebej revij, okrožnic in knjig. Primerjali bomo naše izkušnje z različnimi modeli organiziranja dela od spodaj, metode komunikacije in pripravljanja vsebin.

13:00 – 15:00 @ TIFFANY
» DISKUSIJA: Radikalni sindikalizem
Razpravljali bomo o potrebi delavstva po organiziranju v radikalne sindikalne mreže v luči preseganja tradicionalističnih reformističnih sindikatov in njihovih birokratskih omejitev in rigidnosti. Radikalni sindikati morajo stremeti k vzpostavitvi samoorganiziranih ekonomskih skupnosti, delovati morajo po principih solidarnosti, direktne demokracije in direktne akcije, in stremeti k večji neodvisnosti in osvobajanju ljudi od proizvodno-tehnološkega procesa in samega dela. Razpravo želimo osredotočiti na različne dobre prakse boja delavstva proti kapitalistom širom po Evropi.

Celoten program si lahko ogledate tu: http://www.a-federacija.org/bab2013/programme/ Balkan Anarchist Bookfair 2013 also in Kulturni center Q (Club Tiffany).

bab2013_eng

SATURDAY, 25th May
11:00 – 13:00 @ TIFFANY
» DISCUSSION: Parliamentarism and The Left in the Balkans: from Milošević to Syriza
Discussion and critique of the effects and perspectives of parliamentarian left wing activities in the capitalist periphery, as well as the effects of the work of the left wing political party funds, such as Rosa Luxemburg Stiftung, in the region.

13:00 – 15:00 @ TIFFANY
» WORKSHOP, WOMEN-ONLY: Sexism among us
In the workshop we would like to open question of sexism, by which we are not only faced in the everyday interactions, on protests and uprisings, but also in the autonomous spaces. There, sexism is being criticized, but do we recognize it in our relationships within the communities that are presumed to be sexism-free? With this workshop we would like to open safe space on which we can talk about these questions. Do we feel sexism in our groups and communities? How does it manifest? How to fight it? Sharing experiences and consequently building strategies in the struggle against sexism will be the focal point of our workshop. Workshop will be women-only.

16:00 – 18:00 @ TIFFANY
» DISCUSSION: Social reproduction, cuts and struggles in Slovenia: mapping out some connections and practices
In this workshop, faciltated by participants of the co-research project on “Radical Collective Care Practices’ in Vienna, we will be drawing on the history, knowledges and practices generated in the recent uprisings against austerity in Slovenia, in order to grasp how struggles around social reproduction are and may be organised across a broad movement. We will trace how the cuts affect the sphere of the social and map out the particular practices of struggle and reproduction that have emerged in Slovenia recently, to learn from locally active people about their situations and challenges.

SUNDAY, 26th May
11:00 – 13:00 @ TIFFANY
»WORKSHOP: Anarchist publishing
In this workshop we will present cases of different anarchist publishing projects; namely magazines, bulletins and books. We will compare our experiences with different organizational models from below, methods of communicating and preparing content.

13:00 – 15:00 @ TIFFANY
» DISCUSSION: Radical syndicalism
We will discuss about the need of the working class to organize itself in radical trade union networks in the light of exceeding the traditionalist reformist trade unions and their bureaucratic constraints and rigidity. Radical trade unions should seek to establish economic self-organized communities, should act according to the principles of solidarity, direct democracy and direct action and should strive for greater independence and freedom of the people from the technological production process and the work itself. We want to focus the discussion on different good practices of working class struggle against the capitalists across Europe.

For the whole programme go here: http://www.a-federacija.org/bab2013/programme/#English

Naroči se na e-novice

Sporoči nam svoj email in obveščali te bomo o prihodnjih dogodkih.

Politika varstva osebnih podatkov