ŠKUC – KULTURNI CENTER Q (KLUB TIFFANY)

REDNI PROGRAM

Program zajema različne sklope – kulturni, mladinski, socialni, izobraževalni in socializacijski.
Z uporabo različnih metod dela, ki obsegajo pogovore, delavnice, predavanja in okrogle mize, filmske in literarne večere, predstave in performanse, koncerte, razstave, tečaje in krožke, socializacijske večere in zabave, nudimo raznolikost LGBTQ vsebin.

SKLOPI

KLUBSKI VEČERI

Klubski večeri so eni od najimenitnejših dogodkov v klubu Tiffany. Zaznamuje jih sproščenost, saj se obiskovalke_ci zabavajo ob zvokih domačih in tujih DJ-ev_jk. Programsko so razdeljeni po glasbenih žanrih in temah. Večinoma nastajajo v lastni produkciji, nekatere večere pa pripravimo v sodelovanju z zunanjimi ekipami, ki delujejo na področju sodobne urbane glasbe.

POP NATION klubski večeri potekajo vsak petek od 23-ih naprej. Odlikujejo se po domačih DJ-ih, ki vrtijo sodobno popularno plesno glasbo, in sproščeni mešani množici publike.

MENQUAKE klubski večeri so namenjeni izključno moškim in potekajo vsako zadnjo soboto v mesecu. Štirikrat na leto se večer preoblikuje v BEARQUAKE in je namenjen promociji medvedje subkulture.

SUPERSONIQUE ELECTRONIQUE klubske večere zaznamuje elektronska plesna glasba (EDM), ki je popularna na gej sceni v Evropi.

LEZBIČNO-FEMINISTIČNA UNIVERZA (LFU)

Lezbično-feministična univerza (LFU) je inciativa, ki deluje v klubu Tiffany. Nastala je marca 2010 kot avtonomni prostor izobraževalnih, teoretskih, umetnostnih in aktivističnih vsebin za lezbijke in ženske, ki jih zanima lezbični feminizem in antikapitalizem. LFU izvaja študijske bralne krožke, delavnice, Lezbični kinoklub, glasbeno poslušalnico, akcije idr… Dogodki so odprti za lezbijke, ženske in trans osebe. Kontakt: blog LFU, Facebooke-pošta lezfemuniverza@gmail.com, Twitter, Wikipedija, Goodreads.

LITERARNE PRIREDITVE

Program obsega literarne večere, predavanja, bralne performanse ter aktivnosti bolj interaktivne narave, kot so bralni krožek in ustvarjalne delavnice. Namen je spodbujati bralno kulturo in ustvarjalnost, predstavljati LGBTQ literate_ke in prevajalce_ke ter nuditi prostor mladim nadarjenim LGBTQ literarnim in drugim ustvarjalcem_kam. Literarne prireditve potekajo izmenično ob torkih in četrtkih.

KVIROPISJE

Novi LGBTIQ+ literarni dogodki v Klubu Tiffany, s katero se nadaljuje tradicija Mavričnih rim (po zgledu Mladih rim). Osvežitev imena je spodbudila predvsem želja, da se bolj jasno sporoči odprtost do vseh literarnih zvrsti, s katerimi se izražate LGBTIQ+ osebe in ki bi jih bile_i pripravljene_i brati pred občinstvom v varnem prostoru. Na odru je dobrodošla poezija, proza, scenaristika, glasbena besedila, esejistika, dnevništvo in dramatika (branje iz knjig, beležk ali s telefonskega zaslona). Prav tako spodbujamo prevajalke_ce kvir literature, da preberete svoje izdane ali neizdane prevode. Kviropisje je tako odprto za vse literarne zvrsti kvir oziroma LGBTQ+ izraza.

LITERARNI MEGABAJTI

Literarni večeri in predstavitve novih knjig slovenskih in tujih LGBTIQ literatk_ov.

BRALNI KROŽEK ANONYMOUS READERS

Kritično branje in pogovori o literarnih delih slovenskih in tujih avtoric.

USTVARJALNE DELAVNICE

Literarne delavnice obsegajo enodnevne delavnice skupinskega pisanja in večmesečne delavnice ustvarjalnega pisanja. Njihov glavni namen je spodbujanje literarne ustvarjalnosti skozi inovativne načine učenja.

KAVARNIŠKI VEČERI

Projekt Kavarniški večeri poteka s ciljem odpiranja javnega prostora LGBTQ ustvarjalkam_cem na vseh področjih umetnosti in z željo po ustvarjanju novega prostora za druženje, uživanje ob glasbi, skodelici čaja ali kave, smehu in prijetnih sogovornikih_cah. Namen projekta je ponuditi mladim ustvarjalkam_cem prostor, v katerem bodo lahko zablestele_i s svojim talentom in hkrati gledalkam_cem ponuditi vsebine, ki so sproščene, kvalitetne, spontane, naše. Vsak drugi četrtek se klub Tiffany prelevi v elegantno kavarno, ki vabi k posedanju, uživanju ob najljubši pijači in predajanju umetniškemu programu, ki ga za obiskovalce pripravljajo mladi.

Vabimo vse LGBTQ ustvarjalce_ke, glasbenike_ce, gledališčnike_ce, plesalce_ke, slikarje_ke in ostale, da predstavijo svoja dela publiki in se z nami podružijo. Če želite predstaviti svoje delo na Kavarniškem večeru, nam pišite  na drustvo.appareo@gmail.com ali kulturnicenterq@gmail.com.

CABARET TIFFANY

Cabaret Tiffany je laboratorij, v katerem se srečujejo različne_i scenske_i umetnice_ki, ki ustvarjajo v scenskih tradicijah LGBTQ skupnosti (drag, kabaret, ples, fizično gledališče, pantomima, performans, itd.), in deluje z namenom ustvarjanja stalne scenske produkcije LGBTQ skupnosti. Skupina se srečuje na tedenski bazi. Poziv za sodelovanje je objavljen večkrat na leto. Za dodatne informacije oziroma za sodelovanje v skupini, pišite na kulturnicenterq@gmail.com.

ARTIKULACIJA Q

Tematske likovne razstave s predstavitvijo sodobnih umetnic_kov v povezavi z LGBTQ temami, dokumentarne razstave, vodstva po razstavah in predavanja o LGBTQ umetnosti. <po predhodni napovedi>

LETNE PRIREDITVE

ZLATE TIFANIJE

Zlate Tifanije so edinstvene nagrade za posebne dosežke in osebe, ki so zaznamovali_e domačo homo sceno. Nominiranci_ke za Zlate Tifanije so s svojimi edinstvenimi kvalitetami v preteklem letu dodobra začinili_e dogajanje na homo sceni.

MAJSKA KRALJICA

Tekmovanje Majska kraljica združuje izjemno živahno sceno mladih ustvarjalcev, ki se ukvarjajo z uprizoritvenimi umetnosti in umetnostjo kraljic preobleke. Majska kraljica je postala letno srečanje, kjer se kraljice v treh zaporednih vikendih v maju pomerijo v veščinah kreiranja oblek, ličenja in nastopanja pred občinstvom. Gre za edino tekmovanje za drag kraljice in kralje v Sloveniji.

OBČASNE PRIREDITVE

IZBOR MR. BEAR SLOVENIJE

Klub Tiffany občasno organizira izbor za mistra BEAR Slovenije.

SODELOVANJE S FESTIVALI

 • 25 let homo gibanja in 25. obletnica festivala Magnus, april 2009 (Društvo ŠKUC)
 • Feministični in queerovski festival Rdeče zore, marec (KUD Mreža)
 • Parada ponosa, junij (Društvo Parada ponosa)
 • Obletnica AKC Metelkova mesto, september
 • Mesto žensk, oktober
 • Festival LGBT filma (FGLF), november – december (Društvo ŠKUC)

SODELOVANJE Z ORGANIZACIJAMI, DRUŠTVI, INICIATIVAMI IN POSAMEZNICAMI_KI

 • DIC Legebitra
 • Društvo Appareo
 • Društvo DIH
 • ŠKUC Magnus
 • Društvo Parada ponosa
 • DrogArt
 • Info ŠKUC
 • KUD Mreža
 • in druge_i

ŠKUC – CULTURAL CENTRE Q (CLUB TIFFANY)

REGULAR PROGRAMME

Our programme comprises different strands – culture, youth, social topics, education and socialising.
Using different working methods spanning discussions, workshops, lectures and roundtables, movie nights and literary events, shows and performances, concerts, exhibitions, courses and discussion groups, social events and parties, we offer a diverse range of LGBTQ activities and events.

STRANDS

CLUB NIGHTS

Club nights are considered some of the grandest events at Club Tiffany known for their relaxed atmosphere, with visitors partying to the sounds of Slovenian and foreign DJs and DJanes. Programme-wise, they are divided by music genre and theme. Although most club nights are organised by our team, we occasionally join forces with other collectives active on the urban contemporary music scene.

POP NATION club nights are held every Friday from 11 PM onwards. They feature Slovenian DJs playing popular dance music and generally draw a chill mix of people.

MENQUAKE are men-only club nights held on the last Saturday of every month. Four times per year they turn into a BEARQUAKE aimed at the promotion of the bear sub-culture.

SUPERSONIQUE ELECTRONIQUE are club nights featuring EDM (electronic dance music) popular on the European gay scene.

LESBIAN FEMINIST UNIVERSITY (LFU)

The Lesbian Feminist University (LFU) is an initiative based at Club Tiffany. It was set up in March 2010 as an autonomous space of educational, theoretic, artistic and activist practices and actions for lesbians and women interested in lesbian feminism and anti-capitalism. LFU organises study reading groups, workshops, the Lesbian Film Club, the Music Room, street actions, etc. LFU events are lesbian-, women- and trans-only. Contact us: LFU blog, Facebook, e-mail: lezfemuniverza@gmail.com, Twitter, Wikipedia, Goodreads.

LITERARY EVENTS

The literary programme includes book presentations, lectures and performance readings, as well as more interactive activities such as the reading club and creative workshops. Their aim is to foster reading culture and creativity, promote LGBTQ writers and translators and open the doors to young talented LGBTQ authors. Literary events are held alternately on Tuesdays and Thursdays.

QUEERWRITINGS

New LGBTIQ+ literary events at Club Tiffany, continuing the tradition of Rainbow Rhymes (inspired by Young Rhymes). The name refresh was mainly motivated by the desire to communicate more clearly the openness to all literary genres in which LGBTIQ+ people express themselves and which they would be willing to read in front of an audience in a safe space. Poetry, prose, screenwriting, musical texts, essays, diaries and plays (read from books, notes or phone screens) are welcome on stage. We also encourage translators of queer literature to read their published or unpublished translations. Queerwritings is thus open to all literary genres of queer or LGBTQ+ expression.

LITERARY MEGABYTES

Chats with writers and translators and presentations of new books by Slovenian and foreign LGBTQ authors.

ANONYMOUS READERS READING CLUB

Critical reading and discussion of literary works by Slovenian and foreign women writers and poets.

CREATIVE WORKSHOPS

Literary workshops include one-day collective writing workshops and creative writing workshops lasting several months. Their main purpose is to encourage literary creativity through the use of innovative teaching techniques.

CAFÉ QUEER

The Café Queer project aims to promote LGBTQ artists from all fields and strives to create a new environment to socialise and enjoy music, a cup of coffee or tea, laughter and good company. The purpose of the project is to provide young artists with a space where their talent can shine, while offering our visitors a programme that is easy-going, of high quality, spontaneous, ours. Every other Thursday, Tiffany turns into an elegant café inviting its visitors to take it easy, enjoy their favourite drink and let themselves be entertained by the cultural programme prepared by young people.

We invite all LGBTQ artists, musicians, actors, dancers, painters and others to come and hang out and share their work with our audience. If you wish to present your work at Café Queer, write to drustvo.appareo@gmail.com or kulturnicenterq@gmail.com.

CABARET TIFFANY

Cabaret Tiffany is a laboratory bringing together a variety of stage artists active in traditional LGBTQ performance genres (drag, cabaret, dance, physical theatre, pantomime, performance, etc.). Its aim is to foster regular LGBTQ stage production. The group meets on a weekly basis. An open call is published several times per year. If you have any further questions or want to join us, write to kulturnicenterq@gmail.com.

ARTICULATION Q

Theme fine arts exhibitions showcasing contemporary artists working on LGBTQ topics, documentary exhibitions, guided tours and lectures on LGBTQ art.

ANNUAL EVENTS

GOLDEN TIFFANY AWARDS

The Golden Tiffany Awards are awards for special achievements and people who have left their mark on the Slovenian LGBTQ community. With their unique qualities, the Golden Tiffany Award nominees have definitely shaken things up on the Slovenian homo scene.

QUEEN OF MAY

The Queen of May competition brings together an extremely vibrant scene of young artists working in the performing arts and the art of drag. The Queen of May has become an annual gathering where queens compete in dress-making, make-up and performing in front of an audience over three consecutive weekends in May. It is the only competition for drag queens and kings in Slovenia.

OCCASIONAL EVENTS

MR BEAR SLOVENIA COMPETITION

Occasionally, Club Tiffany organises the Mister Bear Slovenia competition.

COLLABORATION WITH FESTIVALS

 • 25 Years of the Homo Movement and the 25th Anniversary of the Magnus Festival, April 2009 (ŠKUC Association)
 • Feminist and Queer Festival Red Dawns, March (KUD Mreža)
 • Pride Parade, June (Pride Parade Association)
 • Anniversary of Metelkova, September
 • City of Women, October
 • Gay and Lesbian Film Festival, November – December (ŠKUC Association)

COLLABORATION WITH OTHER ORGANISATIONS, ASSOCIATIONS, INITIATIVES AND INDIVIDUALS

 • DIC Legebitra
 • Appareo Association
 • DIH Association
 • ŠKUC Magnus
 • Pride Parade Association
 • DrogArt
 • Info ŠKUC
 • KUD Mreža
 • and others